طراحی الگوی مؤثر و کارآمد افزایش جذب سپرده‌های مردمی صندوق امداد ولایت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10/22034/EDJ.2023.709376

چکیده

مقدمه: صندوق‌های خیریه، نهادهایی هستند که به کمک آن می‌توان به توسعه اقتصادی دست یافت و از پتانسیل بالای آ نها استفاده کرد. از طرفی دیگر، در شرایط کنونی جامعه، توسعه کمی و کیفی مؤسسات خیریه به امری ضروری مبدل شده است؛ چرا که نه‌تنها دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای فزاینده کشور باشد بلکه مؤسسات خیریه در این بین به مشابه بازویی توانا برای دولت و یار غمخوار برای اقشار آسیب‌پذیر به حساب می‌آیند؛ ولی با این وجود این مؤسسات در کنار کارهای خیری که انجام می‌دهند دچار یک سری آسیب و چالش‌ها هستند.
روش‌شناسی: پژوهش پیشرو با بررسی آسیب‌های صندوق امداد ولایت کمیته امداد خمینی(ره) و با استفاده از نظرات خبرگان این صندوق و بررسی مدل‌های کارآمد موجود در دنیا در حوزه تأمین مالی، با رویکردی اکتشافی و استفاده از روش‌های تحقیق کیفی مطالعه تطبیقی و تحلیل مضمون، پیشنهاداتی در راستای کارآمدسازی هرچه بیشتر این صندوق ارائه داد.
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که استفاده از شیوه تأمین مالی نوین، اقتصاد پلتفورمی، حضور میدانی مؤثر، آمیخته بازاریابی مؤثر و چابک‌سازی از رئوس پیشنهادات ارائه‌شده به این صندوق می‌باشد.
نتیجه‌گیری: با ارائه مدل کارآمدسازی صندوق امداد ولایت، چالش‌ها و آسیب‌های این صندوق شناسایی شد و در ادامه با بیان راهبردهای عملیاتی، سعی شد تا مشکلات این صندوق مرتفع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Effective and Efficient Model to Increase the Attraction of People’s Deposits of the Province’s Relief Fund

چکیده [English]

Introduction: Charitable funds are institutions with the help of which economic development can be achieved and their high potential can be used. In the current conditions of the society, the quantitative and qualitative development of charitable institutions has become a necessary task; Governments alone cannot respond to the growing needs of the country, but charitable institutions can be a powerful arm for the government and vulnerable groups. However, in addition to the good work they do, these institutions suffer from a series of damages and challenges.
Methodology: This research examines the damages of the “Emdad Velayat” fund of the Khomeini Relief Foundation and by using the opinions of the experts of this fund and by examining the effective models in the world in the field of financing, with an exploratory approach and using the qualitative research methods of comparative study and thematic analysis. He made suggestions in order to make this fund as efficient as possible.
Findings: The findings of this research showed that the use of new financing method, platform economy, effective field presence, effective marketing mix and agility are among the main suggestions presented to this fund.
Conclusion: By presenting the efficiency model of the “Emdad Velayat” fund, the challenges and harms of this fund were identified, and then by stating operational strategies, we tried to solve the problems of this fund.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damages of Qarz Al-hasna Funds
  • Efficiency of Qarz Al-hasna
  • Micro Financing
  • Qarz Al-hasna