ترسیم سناریوهای فراروی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین در افق 1407 و توسعه گزینه‌های راهبردی پیش‌فعالانه و فرا فعالانه بر پایه آینده‌نگاری راهبردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10/22034/EDJ.2023.709377

چکیده

مقدمه: امروزه آینده‌نگاری راهبردی روش‌های مختلفی را برای بهره‌گیری از دانش فنی افراد متخصص و کارشناس در زمینه‌های مختلف ارائه می‌دهد و سناریوها و گزینه‌های راهبردی برای تصمیم‌گیران در بخش دولتی و خصوصی ایجاد می‌کند. از این‌رو استفاده از آینده‌نگاری راهبردی در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین به‌منظور ترسیم سناریوهای فراروی آن و خلق راهبردهایی پابرجا در شرایط مختلف آینده ضروری به نظر می‌رسد. چنین رویکردی به ایجاد فرصت‌های جدید در کنار بهره‌برداری از فرصت‌های به‌وجود آمده منجر شده و این سازمان را به سمت پیشتاز بودن در نوآوری هدایت می‌کند.
روش‌شناسی: با توجه به دو قسمت نظری و کاربردی، از روش توصیفی-تحلیلی و موردی-زمینه‌ای استفاده شده است. روش‌های تحقیق پیمایشی هستند و اسناد و مدارک علمی و مصاحبه و روش تحلیل داده‌های ثانویه در نظر گرفته شده است و از روش‌های مختلفی چون «دلفی»، «پانل خبرگان» و «سناریو» استفاده شده است. این پژوهش با تحلیل مبانی نظری و آرای و خبرگان بر اساس یک متدولوژی علمی و متناسب، به پیاده‌سازی فرایند آینده‌نگاری راهبردی و ترسیم سناریوهای فراروی کمیته امداد امام خمینی استان قزوین می‌پردازد و در پی پاسخ به این مسئله است که سناریوهای فراروی کمیته امداد امام خمینی استان قزوین در افق 1407 و گزینه‌های راهبردی پابرجا در این سناریوها کدامند؟
یافته‌ها: در پیشران‌های کلیدی مؤثر، بر مبنای دو شاخص میزان عدم اطمینان و میزان تأثیر طبق ماتریس ویلسون(1983)، عدم قطعیت‌های کلیدی که دارای بیشترین میزان عدم اطمینان و تأثیر هستند، شناسایی شد.
نتیجه‌گیری: بر پایه سناریوی «الگوی الهام‌بخش»گزینه‌های راهبردی در دو نوع پیش‌فعالانه و فرافعالانه ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drawing Scenarios for the Imam Khomeini Relief Foundation of Qazvin Province in the Horizon of 1407 and Developing Pre-active and Hyper-active Strategic Options Based on Strategic Foresight

چکیده [English]

Introduction: Today, strategic foresight provides various methods for using the technical knowledge of specialists and experts in various fields and creates strategic scenarios and options for decision makers in the public and private sectors. Therefore, the use of strategic foresight in the Imam Khomeini Relief Foundation of Qazvin province in order to draw the scenarios ahead and create sustainable strategies in different future conditions seems necessary. Such an approach has led to the creation of new opportunities along with the exploitation of the opportunities that have arisen and leads this organization to be the leader in innovation.
Methodology: According to the two theoretical and applied parts, descriptive analytical and case-contextual methods have been used. The research methods are surveys, and scientific documents, interviews, and secondary data analysis methods have been considered, and various methods such as “Delphi”, “Expert Panel” and “Scenario” have been used. By analyzing the theoretical foundations and opinions of experts based on a scientific and appropriate methodology, this research deals with the implementation of the process of strategic foresight and the drawing of scenarios for the “Imam Khomeini Emdad Foundation of Qazvin Province” and seeks to answer the issue that the scenarios for the Foundation Imam Khomeini’s relief of Qazvin province in the horizon of 1407 and what are the sustainable strategic options in these scenarios?
Findings: In effective key drivers, based on two indices of uncertainty and impact according to Wilson’s matrix (1983), key uncertainties with the highest uncertainty and impact were identified.
Conclusion: Based on the “inspiring model” scenario, two types of pre-active and hyper-active strategic options were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foresight
  • Strategic Foresight
  • Relief Foundation
  • Qazvin Province
  • Pre-active Strategy
  • Hyper-active Strategy