شناسایی علل و عوامل تولید فقر در مناطق مختلف استان البرز با ماهیت فقر کلان شهری و مناطق حاشیه‌نشین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10/22034/EDJ.2023.709378

چکیده

مقدمه: کاهش و کنترل فقر کیى از دغدغه‌های دولت و سازمان‌هایی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) است. سیاست‌گذاران همواره در جستجوى راه حل و پاسخى قاطع به پرسش مذکور و دفاع از سیاست‌هاى خود هستند. فقرزدایى، یکى از اهداف و اولویت‌هاى صریح دولت‌ها است، دولت‌ها از طریق تدوین سیاست‌های حمایتی در حوزه اقتصادی و اجتماعی در جهت عدالت اجتماعی سعی در کاهش و کنترل فقر در جوامع هستند اما برخی شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیطی باعث تشدید و بروز فقر در جامعه می‌شود از مهم‌ترین آ نها می‌تواند به بیکاری، تورم، بلایای طبیعی مهاجرت اشاره کرد که پیامدهای عوامل مذکور موجب شکل‌گیری مناطق و محلات حاشیه‌ای و فقرنشین در پیرامون شهرها از جمله کلانشهرها است که در بین استان‌ها، استان البرز به دلیل نزدیکی به پایتخت مقصد مهاجرین بیکار و فقیر است.
روش‌شناسی: این طرح از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. با در نظر گرفتن حداکثر خطای قابل قبول در سطح اطمینان 95 درصد و احتمال خطای 0/05 محاسبه شده است و 384 نفر از سرپرستان خانوار به‌عنوان جامعه آماری بوده که توزیع پرسشنامه آنان به صورت تصادفی تکمیل شده است. مقادیر آلفای کرونباخ برای متغیرهای ابزار سنجش 0/89 محاسبه شده که بیانگر اعتبار مناسب آن برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز بوده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که استان البرز با فقر چندی بعدی مواجه است. فقر چند بعدی در استان به‌صورت مناطق حاشیه‌ای و فقرنشین بیشتر نمایان است و به شکل‌های فقر مسکن، آموزشی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی نمایان است. برخی مناطق استان به خصوص در حاشیه کلانشهر کرج گونه‌های فقر به‌صورت همزمان مشاهده می‌شود.
نتیجه‌گیری: در راستای کاهش فقر کمیته امداد به‌عنوان یک سازمان حمایتی اقدامات و سیاست‌های حمایتی زیادی انجام می‌دهد از مهم‌ترین سیاست‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز را می‌توان به سیاست‌های توانمندسازی مددجویان در حوزه‌های اشتغال و مهارت‌های شغلی دانست که با شکل‌گیری فناوری‌های جدید می‌تواند به‌صورت هوشمند و در سطح فراگیر بسیار مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Causes and Factors of Poverty in Different Regions of Alborz Province with the Nature of Metropolitan Poverty and Marginal Areas

چکیده [English]

Introduction: Reducing and controlling poverty is one of the concerns of the government and organizations such as the Imam Khomeini Relief Foundation. Policymakers are always looking for a solution and a decisive answer to the above-mentioned question and to defend their policies. Poverty alleviation is one of the explicit goals and priorities of the governments. Governments are trying to reduce and control poverty in societies through formulating supportive policies in the economic and social spheres in the direction of social justice, but some economic, social and environmental conditions cause aggravation and The occurrence of poverty in the society, among the most important of them, unemployment, inflation, natural disasters and migration can be pointed out, the consequences of the aforementioned factors lead to the formation of marginal and impoverished areas and neighborhoods around cities, including metropolises, which among the provinces, Alborz province is The reason for being close to the capital is the destination of unemployed and poor immigrants.
Methodology: This project is descriptive-analytical in nature and practical in terms of purpose. Taking into account the maximum acceptable error at the confidence level of 95% and the probability of error 0.05, it has been calculated and 384 heads of households were the statistical population whose distribution of the questionnaire was completed randomly. Cronbach’s alpha values for the variables of the measurement tool were calculated as 0.89, which indicated its appropriate validity for collecting the required information.
Findings: The results of the research show that Alborz province is facing multi-dimensional poverty. Multi-dimensional poverty in the province is more visible in the form of marginal and poor areas and it is visible in the forms of housing, education, health and treatment, and cultural poverty. In some areas of the province, especially in the suburbs of Karaj metropolis, various types of poverty are observed at the same time
Conclusion: In order to reduce poverty, the Relief Foundation, as a support organization, carries out many supportive measures and policies. One of the most important policies of the Imam Khomeini Relief Foundation of Alborz province is the policy of empowering clients in the fields of employment and job skills, which with The formation of new technologies can be very effective in an intelligent and universal way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multidimensional Poverty
  • Marginalization
  • Metropolitan Poverty
  • Alborz Province