عوامل مؤثر بر فقر و خروج از فقر در بین مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10/22034/EDJ.2023.709380

چکیده

مقدمه: زکات فقرزدایی، رسیدگی به فقرا و تلاش برای رفع نیاز محرومین یکی از دستورات اکید اسلام است. در همین راستا، یکی از اولین اقدامات جهت رسیدگی به امور محرومین، تشکیل کمیته امداد امام خمینی(ره) بوده است که در طی چهار دهه گذشته، خدمات قابل توجهی به نیازمندان به‌ویژه در روستاها و مناطق محروم ارائه نموده است. چرا که در نظام اسلامی، آحاد مردم حق دارند که از زندگی آبرومندانه برای تأمین نیازهای خود در ابعاد مختلف، بالا رفتن کیفیت زندگی، تأمین حداقل قابل قبولی از غذا، مسکن، آموزش و بهداشت، برخوردار شوند. بنابراین تلاش در جهت فقرزدایی و تحقق رفاه اجتماعی، جز از طریق شناخت دقیق ریشه‌های گرفتار شدن در دام فقر، نیازهای محرومان و تشخیص راهکارهای مؤثر توانمندسازی اقشار نیازمند خروج از فقر، میسر نخواهد شد. انجام طرح پژوهشی در سطح ملی، با عنوان «علل و عوامل مؤثر بر فقر و خروج از فقر» با هدف: 1- شناسایی عوامل مؤثر بر سقوط نیازمندان به ورطه فقر، 2- علل ماندگاری در فقر و وابستگی طولانی‌مدت به نهادهای حمایتی 3- و شناخت عوامل مؤثر بر خودکفایی و خروج از فقر صورت گرفت. نتایج حاصل از اجرای این پژوهش، زمینه‌ساز ایجاد نوآوری در طرح سیاست‌ها و ارائه خدمات حمایتی و تسریع و تسهیل توانمندسازی جامعه هدف، یعنی مددجویان کمیته امداد است.
روش‌شناسی: این پژوهش بر اساس موضوع و هدف آن از نوع پژوهش‌های کاربردی، بر اساس ماهیت داده‌ها از نوع روش‌های پژوهش ترکیبی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی است. رویکرد مورد استفاده در این مطالعه، از نوع متوالی اکتشافی است
یافته‌ها: یافته‌هایی در حوزه آموزش، اشتغال، صنعت فرهنگ، ازدواج و خانواده ارائه شد.
نتیجه‌گیری: عوامل فردی مؤثر بر خروج از فقر کاملاً در ارتباط مستقیم و در هم تنیده با عوامل زمینه‌ای و ساختاری است. رابطه و تعامل بین نظام اجتماعی، سیاست‌های دولت در زمینه اقتصادی، نظام آموزش، نحوه نگرش اجتماعی به زنان و تعامل و رابطه خاصشان با یکدیگر، زمینه‌ساز و تداوم‌بخش فقر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Poverty and Getting out of Poverty Among the Beneficiaries of the Imam Khomeini Relief Foundation

چکیده [English]

Introduction: Poverty alleviation, taking care of the poor and trying to meet the needs of the deprived is one of the strict orders of Islam. In this regard, one of the first measures to handle the affairs of the disadvantaged was the formation of the Imam Khomeini Relief Foundation. In this regard, one of the first measures to deal with the affairs of the deprived was the formation of the holy institution of the Imam Khomeini Relief Foundation, which has provided significant services to the needy, especially in the villages and deprived areas, during the past four decades. Because in the Islamic system, people have the right to enjoy a dignified life in order to meet their needs in various dimensions, increase the quality of life, provide a minimum acceptable level of food, housing, education and health. Therefore, efforts towards poverty alleviation and realization of social well-being will not be possible except through a precise understanding of the roots of being caught in the poverty trap, the needs of the disadvantaged and identifying effective strategies for empowering the classes that need to get out of poverty. Carrying out a research project at the national level, entitled “Causes and factors affecting poverty and getting out of poverty” with the aim of: 1- Identifying the factors affecting the fall of the needy into the abyss of poverty, 2- The causes of persistence in poverty and long term dependence on support institutions. 3- And the factors affecting self-sufficiency and getting out of poverty were identified. The results of this research are the basis for creating innovation in policy planning and providing support services and accelerating and facilitating the empowerment of the target community, that is, the relief Foundation’s clients.
Methodology: Based on its subject and purpose, this research is of the type of applied research, based on the nature of the data, it is of the type of mixed research methods, and in terms of the method of data collection, it is of the descriptive type. The approach used in this study is of sequential exploratory type.
Findings: Findings were presented in the field of education, employment, culture industry, marriage and family.
Conclusion: Individual factors affecting the exit from poverty are directly related and intertwined with contextual and structural factors. The relationship and interaction between the social system, the government policies in the economic field, the education system, the way the society views women and their special interaction and relationship with each other, creates and perpetuates poverty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poverty
  • Poverty Alleviation
  • Imam Khomeini Relief Foundation and Relationship with each other
  • Creates and Perpetuates Poverty