بررسی فرصت‌های اشتغال کم‌سرمایه در مناطق محروم و مرزی استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10/22034/EDJ.2023.709383

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر به شناسایی و ارزیابی حوزه‌های مزیت‌دار، کسب‌وکارهای خرد مرتبط با آ نها و چگونگی اشتغال‌زایی با سرمایه‌گذاری کم در مناطق محروم و مرزی استان کردستان، پرداخته است. این فرایند با هدف اولویت‌بندی مشاغل شناسایی‌شده، بررسی الزامات ایجاد کسب‌وکارهای مورد بحث و تدوین اطلس مکانی از مشاغل معرفی‌شده، انجام گردیده است.
روش‌شناسی: روش تحقیق این مطالعه، توصیفی و اکتشافی بوده و با روش کیفی کمی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی متخصصان، کارشناسان و خبرگانی است که در زمینه شناسایی کسب‌وکارهای مزیت‌دار کم‌سرمایه در حوزه‌های گوناگون اطلاعات لازم را داشته‌اند. این تحقیق در مناطق مرزی و محروم 4 شهرستان مریوان، بانه، سقز و سروآباد اجرا شده است.
یافته‌ها: برای دستیابی به اهداف تعیین شده، نظرات افراد خبره در دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و ادارات مرتبط و همچنین ساکنین محلی، بررسی شده و نتایج به‌دست آمده از این پژوهش نشان داده است که مشاغل خرد و کم‌نیاز به سرمایه در عموم مناطق مورد مطالعه دارای اهمیت بوده و با در نظر گرفتن تمهیداتی ساختاری می‌توان زمینه پایدارسازی آ نها را فراهم آورد. این تحقیق جایگاه مشاغل خرد مورد نظر و همچنین مدیریت تبادلات میان‌بخشی و برون‌بخشی را در چندین اطلس راهبردی به تصویر کشیده است.
نتیجه‌گیری: مشاغل کم‌سرمایه‌گذاری برای افراد کم درآمد و ساکن در مناطق محروم می‌تواند شامل فرصت‌های مختلفی باشد که نیازی به هزینه‌های قابل توجه راه‌اندازی یا آموزش تخصصی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Low Capital Employment Opportunities in Deprived and Border Regions of Kurdistan Province

چکیده [English]

Introduction: The current research has identified and evaluated the advantageous areas, micro businesses related to them and how to create jobs with low investment in the deprived and border areas of Kurdistan province. This process was done with the aim of prioritizing the identified jobs, checking the requirements for creating the businesses in question and compiling a spatial atlas of the introduced jobs.
Methodology: The research method of this study is descriptive and exploratory and it was done with qualitative quantitative method. The socio-statistics of this research includes all specialists, experts and experts who have the necessary information in the field of identifying advantageous businesses with low capital in various fields. This research was carried out in the border and deprived areas of 4 cities of Marivan, Baneh, Saqez and Sarovabad.
Findings: In order to achieve the set goals, the opinions of experts in universities, organizations and related departments as well as local residents were examined and the results obtained from this research have shown that small and low-capital businesses in the study areas generally have It is important and by considering structural measures, it is possible to provide the ground for their stabilization. This research has depicted the position of micro businesses in question as well as the management of intra-sector and extra-sector exchanges in several strategic atlases.
Conclusion: Low-investment jobs for low-income people living in deprived areas can include various opportunities that do not require significant start-up costs or specialized training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini Relief Foundation
  • Small Businesses with Low Capital Requirements
  • Deprived and Border Areas