تحلیل و واکاوی الگوی راهبری شغلی کمیته امداد امام خمینی(ره) (مطالعه موردی استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10/22034/EDJ.2023.709388

چکیده

مقدمه: آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اشتغال باعث شده است سیاست‌گذاران و سیاستمداران همواره برای آن اهمیت ویژه‌ای قائل شوند. با این حال اوضاع اشتغال در بسیاری کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ایران مناسب نیست. بنابر اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور بالا است و هر سال قریب یک میلیون نفر متقاضی جدید وارد بازار کار می‌شوند. در این راستا کمیته امداد خمینی(ره) با راهبردهای بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه همکاری فعالان کسب وکار و توسعه زنجیره های ارزش، نظام راهبری شغلی را با الگوی «کارآفرین محور» طراحی و ساماندهی نمود. نظام راهبری شغلی طراحی عملیات را مبتنی بر یک الگوی تعاملی برد ـ برد بین راهبران شغلی و متقاضیان اشتغال امداد بنیاد نهاده است. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثربخشی نظام راهبری شغلی در استان خوزستان و قابل تعمیم به استان‌های کشور انجام گرفته است.
روش‌شناسی: روش تحقیق آمیخته و ترکیبی از روش کمی و کیفی می‌باشد. مبانی نظری پژوهش از رویکرد معیشت پایدار برای ذی‌نفعان الگو گرفته شده زیرا ایجاد شغل بدون توجه به پایداری آن امری بیهوده و مشکل‌ساز خواهد بود. چارچوب و مدل مفهومی تحقیق بر مبنای رادار، تکنیک ارزیابی مدل تعالی سازمانی، ساماندهی شده است. روش گردآوری داده‌ها از طریق کتابخانه‌ای، مصاحبه نیمه‌ساختار با راهبران شغلی و مدیران و کارشناسان امداد و پرسشنامه از مددجویان و متقاضیان می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهشی از روش آماری همبستگی و آزمون مقایسه زوجی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد نظام راهبری شغلی کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان خوزستان اثربخش می‌باشد. فرضیه‌های پژوهشی دوم و چهارم یعنی مؤلفه رویکرد و مؤلفه ارزیابی نظام راهبری شغلی تائید و فرضیه‌های اول و سوم، مؤلفه نتایج و مؤلفه جاری‌سازی نظام راهبری شغلی رد می‌شوند.
نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌شود شاخص پایداری شغل و شاخص درآمد مکفی و مستمر مددجویان مورد تأکید و بازنگری قرار گیرد. برای تحقیقات آتی نیز پیشنهاد می‌گردد در خصوص رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با نظام راهبری شغلی و همچنین پژوهشی در زمینه نقش و سهم اشتغال مددجویان در ایجاد ثروت و تولید ناخالص ملی صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Career Leadership Model of Imam Khomeini Relief Foundation (Case Study of Khuzestan Province)

چکیده [English]

Introduction: Economic, social and political work makes policymakers and politicians always attach special importance to it. However, the situation in many countries, especially in developing countries, including Iran, is not suitable. According to the announcement of the Iranian Statistics Center, the country’s unemployment rate is high, and every year nearly one million people enter the job market due to new requests. In this regard, the Khomeini Relief Foundation designed and organized a career management system with the “entrepreneur-oriented” model, with strategies for improving the business environment, developing the cooperation of business activists, and developing value chains. The job guidance system has based the operation design on a win-win design model between the job guides and the relief shelter. The present study was conducted to investigate the effectiveness of the career management system in Khuzestan province and can be generalized to the provinces of the country.
Methodology: The research method is mixed and a combination of quantitative and qualitative methods. The theoretical foundations of research are modeled on sustainable livelihood for the beneficiaries because creating a job without maintaining its sustainability will be a pointless and problematic matter. The design and conceptual model of the research is organized based on radar, the evaluation technique of the organizational excellence model. The method of data collection is through a library, semi-structured interviews with job leaders and managers and relief experts and questionnaires from applicants. Correlation statistical method and pairwise comparison test were used to test the research hypotheses.
Findings: The findings of the research show that the career management system of the Imam Khomeini Relief Foundation is effective in Khuzestan province. The second and fourth research hypotheses, i.e. the study components and the evaluation components of the career guidance system, are confirmed, and the first and third hypotheses, the results components and the updating components of the career guidance system, are rejected.
Conclusion: It is suggested that the indicator of job stability and the index of sufficient and continuous income of the clients should be revised. For future research, it is suggested to conduct a research on the macroeconomic relations with the job management system, as well as research on the role and contribution of job seekers in creating wealth and gross national product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Livelihood Approach
  • Employment Plan
  • Radar Technique
  • Job Management System
  • Value Chains