اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سعید زارع‌زاده

مدیر مسئول

s.zarezadegmail.com

سردبیر

دکتر علی مبینی دهکردی

سردبیر

edqjournalgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد حسن‌زاده

دکترى علم اطلاعات و دانش شناسى؛ استاد تمام دانشکده مدیریت و اقتصاد؛ دانشگاه تربیت مدرس

hasanzadehmodares.ac.ir

دکتر جواد حاتمی

دکترى تخصصى برنامه ریزى درسى؛ استاد تمام گروه علوم تربیتى؛ دانشگاه تربیت مدرس

j.hatamimodares.ac.ir

دکتر احمد راهرو خواجه

دکترى جامعه شناسى مسائل اجتماعى ایران؛ مدیر کل دفتر مطالعات و پژوهش کمیته امداد امام خمینى (ره)

a.rahro744yahoo.com

دکتر حسن اسفندیاری‌فر

دکترى آمار؛ استادیار دانشگاه امام على (ع)

h50p50yahoo.com

دکتر جمال‌الدین حسین‌زاده

دکترى حقوق جزا و جرم‌شناسى؛ دانشگاه علوم قضایى و خدمات ادارى

jamal.hoseinzadegmail.com

دکتر اردشیر انتظاری

دکترى جامعه‌شناسى سیاسى؛ دانشیار و رئیس دانشکده علوم اجتماعى؛ دانشگاه علامه طباطبایى

entezariatu.ac.ir

دکتر ابراهیم صالحی عمران

دکترى برنامه‌ریزى آموزشى؛ استاد تمام گروه علوم تربیتى؛ دانشکده علوم انسانى و اجتماعى؛ دانشگاه مازندران

salehi_omranumz.ac.ir

دکتر محمد تقی کرمی قهی

دکترى مطالعات زنان؛ دانشیار دانشکده علوم اجتماعى؛ دانشگاه علامه طباطبایى

karamiatu.ac.ir

دکتر سعید اسدی

دکترى فناورى اطلاعات؛ دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسى؛ دانشگاه شاهد

asadi.sgmail.com

دکتر فرهاد شیرانی

دکترى تخصصى مدیریت دانش؛ استادیار پژوهشگاه علوم و فناورى اطلاعات ایران (ایرانداک)

shiraniirandoc.ac.ir

دکتر لیلا نامداریان

دکترى تخصصى سیاستگذارى علم و فناورى؛ دانشیار پژوهشگاه علوم و فناورى اطلاعات ایران (ایرانداک)

namdarianirandoc.ac.ir

مدیر داخلی

رضا عبدالحسینی

مدیریت تکنولوژی مدیر داخلی فصلنامه

edqemdad.ir

تیم اجرایی

ندا محبی

جامعه‌شناسی عضو تیم اجرایی

nedamohebi9gmail.com

میثم نوروزیان

مدیریت صنعتی عضو تیم اجرایی

meisam.norooziangmail.com

فرانک سلجوقی

عضو تیم اجرایی

saljooghiirandoc.ac.ir