فرایند پذیرش مقالات

فرآیند بررسی به طور کلی شامل مراحل زیر است:

 

ارسال مقاله
نویسنده یا ارسال‌کننده، مقاله را به نشریه ارسال می‌کند. این کار از راه یک سیستم برخط (آنلاین) انجام می‌شود.

 

ارزیابی دفتر تحریریه
نشریه ترکیب و ترتیب مقاله را بر پایه دستورالعمل‌های نشریه بررسی می‌کند تا مطمئن شود که شامل بخش‌ها و ساختار مورد نیاز است. کیفیت مقاله در این مرحله ارزیابی نمی‌شود.

 

ارزیابی توسط سردبیر
سردبیر بررسی می‌کند که آیا مقاله برای مجله مناسب است یا خیر. در غیر این صورت، مقاله ممکن است بدون بررسی بیشتر رد شود.

 

سردبیر یک داور وابسته اختصاص می‌دهد
برخی از نشریات دارای داورهایی هستند که به بررسی مقاله‌های مرتبط می‌پردازند.

 

دعوت از داوران
دعوت‌نامه به داوران ارسال می‌شود. با دریافت پاسخ‌ها، در صورت لزوم دعوت‌نامه‌های بیشتری صادر می‌شود تا زمانی که تعداد پذیرش مورد نیاز به دست آید.

 

پاسخ به دعوت‌ها
داوران بر پایة تخصص و در دسترس‌بودن، دعوتنامه‌ها را پذیرش یا رد می‌کنند. هنگام رد کردن، ممکن است داوران جایگزین را نیز پیشنهاد کنند.

 

بررسی انجام می‌شود
داور زمانی را برای خواندن مقاله اختصاص می‌دهد. نخستین مطالعه برای برداشت اولیه است. اگر مشکلات زیادی در این مرحله پیدا شود، داور ممکن است مقاله را بدون بررسی بیشتر رد کند. در غیر این صورت مقاله مورد بررسی بیشتر قرار می‌گیرد. سپس با پیشنهاد پذیرش یا رد آن یا در غیر این صورت با درخواست تجدید نظر به نشریه ارسال می‌شود.

 

مجله بررسی ها را ارزیابی می کند
نشریه پیش از تصمیم‌گیری نهایی، همه بررسی‌های برگشتی را در نظر می‌گیرد. اگر بررسی‌ها به‌ شکل گسترده‌ای متفاوت باشند، نشریه ممکن است یک داور دیگر را دعوت کند تا پیش از تصمیم‌گیری، نظر بیشتری را دریافت کند.

 

ارسال تصمیم داوران به نویسنده
نشریه یک ایمیل تصمیم شامل نظرات داور مربوطه را برای نویسنده ارسال می‌کند. ناشناس بودن یا نبودن نظرات به نوع بررسی داوران و نشریه بستگی دارد.

 

مراحل بعدی
اگر مشکلی وجود نداشته باشد، مقاله پذیرفته می‌شود. اگر مقاله رد شود یا برای بازبینی جزئی بازگردانده شود، نشریه نظرات سازنده را از داوران دریافت و برای کمک به نویسنده در راستای بهبود مقاله ارسال می‌کند. در این مرحله، به داوران نیز ایمیل یا نامه‌ای ارسال می‌شود تا نتیجه بررسی خود را بدانند. اگر مقاله برای بازبینی ارسال شد، داوران باید منتظر دریافت نسخه جدید باشند، مگر اینکه از مشارکت بیشتر منصرف شده باشند. با این حال، در مواردی که تنها تغییرات جزئی درخواست شده است، ممکن است توسط نشریه انجام پذیرد.

 

دریافت نسخه مقالات
پس از انتشار، مقاله الکترونیکی در وب‌سایت بارگذاری شده و برا ی دانلود در دسترس قرار می‌گیرد.