شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ترویج فرهنگ زکات بین افراد جامعه در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، گلستان، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10/22034/EDJ.2023.709353

چکیده

مقدمه: زکات از دستورهای اسلامی و یکی از فروع دین می‌باشد و در مورد چیزهایی وضع شده که انسان آنها را با کمک طبیعت به وجود می‌آورد. انجام این واجب دینی می‌تواند آثار فقر را از جامعه اسامی پاک کرده و زمینه‌های رشد و تعالی بهتر انسان‌ها را فراهم آورد. برای دستیابی به این امر، این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ترویج فرهنگ زکات در بین افراد جامعه صورت گرفته است.
روش‌شناسی: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- علی و از نظر گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل مبلغین زکات، عاملین زکات و شوراهای زکات آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، گلستان و سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی به تعداد تقریبی 750 نفر است (این جامعه بر اساس اعام کارفرما بوده است). روش گردآوری داده‌ها میدانی بوده و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد.
پرسشنامه اول، پرسشنامه دلفی است و ابعاد و مؤلفه‌های گردآوری شده از مرور مبانی نظری برای اجماع نظری مناسب در اختیار خبرگان منتخب قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و آزمون‌های رگرسیونی انجام شده است. 
یافته‌ها: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد عوامل مؤثر بر ترویج فرهنگ زکات در بین افراد جامعه شامل سه بعد اخلاقی/ سازمانی (شامل مؤلفه‌های اخلاق مداری، وجدان کاری، صداقت و راستگویی و انسجام و کیپارچگی)، ارتباطی/ اطلاعاتی (شامل مؤلفه‌های همفکری شوراهای محلی، آگاه‌سازی مردم و ارتباطات) و ارزشی (شامل مؤلفه‌های تقویت ارزش‌ها و هنجارها، دلجویی و توجه به مستضعفین، پاسخگویی و جهت‌دهی زکات به سمت محرومی تزدایی) است.
نتیجه‌گیری: راه‌کارهای عملیاتی ترویج فرهنگ زکات از نظر خبرگان شامل هدفمندکردن زکات جمع‌آوری‌شده برای رفع محرومیت‌زدایی، در نظر گرفتن اصل اعتماد در هنگام جمع‌آوری زکات، ارتباط مستمر با عاملین زکات و روحانیون سطح شهرستان در خصوص تبلیغ و ترویج زکات، مستندسازی و آگاه‌سازی مردم در خصوص نحوه مصرف زکات و به کارگیری و افزایش نیروی مجرب و توانا به مسائل فقهی توسط دبیرخانه شورای زکات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Factors That Are Effective in Promoting the Culture of Zakat Among People in the West Azerbaijan Province and Five Other Provinces Designated by the Relief Foundation

چکیده [English]

Introduction: Zakat is one of the Islamic orders and one of the branches of religion and it is established for things that humans create with the help of nature. Fulfilling this religious obligation can remove the effects of poverty from the Islamic society and provide better grounds for human growth and excellence. In order to achieve this, this research has been conducted with the aim of identifying the effective factors in promoting the culture of zakat among the people of the society.
Methodology: This research is applied in terms of purpose and descriptive-causal in nature, and in terms of data collection, it is a survey type. The statistical population of the research includes zakat collectors, zakat agents, and zakat councils in the provinces of West Azerbaijan, Kurdistan, Kermanshah, Golestan, and Sistan. and Balochistan and North Khorasan with a number of approximately 750 people (this community was based on the employer’s announcement). The data collection method was field and the data collection tool is a questionnaire. The first questionnaire is a Delphi questionnaire and the dimensions and components collected from the review of the theoretical foundations were provided to the selected experts for a suitable theoretical consensus. Data analysis has been done using the technique of structural equations and regression tests.
Findings: The results of the survey showed that the effective factors in promoting the culture of zakat among the people of the society include 3 ethical/organizational dimensions (including the components of ethics, work conscience, honesty and truthfulness and coherence and integrity), communication/information (including the components Consensus of local councils, informing people and communication) and values (including the components of strengthening values and norms, comforting and paying attention to the needy, accountability and direction of zakat towards the elimination of deprivation).
Conclusion: operational strategies for promoting the culture of zakat, according to experts, include targeting the collected zakat to remove deprivation, taking into account the principle of trust when collecting zakat, continuous communication with zakat agents and city-level clerics regarding the promotion and promotion of zakat, documented The Secretariat of the Zakat Council is responsible for creating and informing people about the way of spending zakat and employing and increasing the experienced and capable staff for jurisprudential issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zakat
  • Promotion of Zakat Culture
  • Relief Foundation