بررسی کیفیت زندگی سالمندان و چالش‌های پیش رو در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10/22034/EDJ.2023.709354

چکیده

مقدمه: سالمندی دوره حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسائل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است. در حقیقت دوران سالمندی، دوران رویارویی با چالش‌هاست، بیشتر سالمندان با بیماری‌هایی دست به گریبان هستند که استقلال و کیفیت زندگی‌شان را با خطر رو به‌رو کرده است. با افزایش عمر اختلال عملکرد جسمانی بیشتر می‌شود و اثر منفی آن بر توانایی حفظ استقلال، نیاز به کمک دیگران را افزایش می‌دهد که این امر می‌تواند در کاهش کیفیت زندگی سالمندان مؤثر باشد. این طرح پژوهشی نیز قصد دارد تا به بررسی کیفیت زندگی سالمندان و چالش‌های پیش رو در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خوزستان بپردازد.
روش‌شناسی: این طرح با استفاده از روش تحقیق آمیخته انجام شده است. در واقع این روش ترکیبی از شیوه‌های کمی و کیفی است. مدل روش آمیخته تبیینی در تحقیق حاضر به این شرح بوده است: بررسی سوابق و پیشینه تحقیق سنجش کمی وضعیت کیفیت زندگی سالمندان بر اساس پرسشنامه؛ انجام مصاحبه با سالمندان و مدیران با سابقه در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خوزستان، برای آگاهی عمیق‌تر از کیفیت زندگی سالمندان. در این قسمت از روش تحقیق توصیفی استفاده شد. در مرحله دوم از حیث هدف، یک تحقیق اکتشافی و تبیینی و از حیث نتیجه، توسعه‌ای محسوب شده و از داده‌های کیفی استفاده شده است. استراتژی تحقیق در مرحله دوم روش کیفی از نوع داده بنیاد است.
یافته‌ها: نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که میانگین وضعیت کیفیت زندگی سالمندان کمیته امداد امام خمینی(ره) از میانگین مطلوب کمتر است.
نتیجه‌گیری: تقویت مهارت‌ها و تجارب افراد قبل از سن سالمندی، و تفویض اختیار در سطح استان‌ها و به‌روزآوری امکانات، تدوین قوانین و مقررات مناسب و ارائه راه‌کارهای مدیریتی از جمله راهبردها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Quality of Life of the Elderly and the Challenges Ahead in the Imam Khomeini Relief Foundation of Khuzestan Province

چکیده [English]

Introduction: Aging is a sensitive period of human life and paying attention to the issues and needs of this stage is a social necessity. In fact, old age is a time of facing challenges, most of the elderly are dealing with diseases that threaten their independence and quality of life. As life increases, physical performance increases and its negative effect increases the need for others to maintain independence, which can reduce the quality of life of the elderly. This research project aims to examine the quality of life of the elderly and the challenges ahead in the Imam Khomeini Relief Foundation of Khuzestan province.
Methodology: This project was conducted using the mixed research method, in fact, this method is a combination of quantitative and qualitative methods. The model of the mixed method of explanation in the present research was as follows: review of records and background of the research. Quantitative assessment of the living conditions of the elderly based on questionnaires; Conducting interviews with seniors and managers with experience in the Imam Khomeini Relief Foundation of Khuzestan province, to know more about the quality of life of the elderly. Descriptive research method was used in this part. In the second stage, an exploratory and explanatory research has been developed and qualitative data has been used. The research design in the second stage is a qualitative method of the foundation type.
Findings: The obtained results show that the quality of life of the elderly of the Imam Khomeini Relief Foundation is lower.
Conclusion: Strengthening the skills and trades of people before old age, and delegating authority at the provincial level and updating facilities, formulating appropriate laws and regulations, and providing management solutions are among the strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elderly
  • Quality of Life
  • Welfare
  • Physical Comfort
  • Challenge
  • Khuzestan
  • Relief Foundation