بررسی اثربخشی خدمات فرهنگی تربیتی کمیته امداد در برابر آسیب‌های روانی دانش‌آموزان تحت حمایت استان تهران (مورد مطالعه: دانش آموزان دوره دوم ابتدایی تا دوره دوم متوسطه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10/22034/EDJ.2023.709356

چکیده

مقدمه: در حال حاضر، یکی از فعالیت‌های کمیته امداد امام خمینی(ره)، ارائه خدمات فرهنگی تربیتی به دانش‌آموزان تحت حمایت می‌باشد. یکی از سازوکارهایی که می‌تواند میزان کارآمدی و اثربخشی این خدمات را بررسی و ارزیابی کند، آگاهی پیوسته از تأثیر اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته و سنجش میزان تحقق اهداف و راهبردهای کمیته امداد امام خمینی(ره) در این زمینه است. بر همین اساس، هدف از انجام این پژوهش، سنجش اثربخشی خدمات فرهنگی و تربیتی کمیته امداد در برابر آسیب‌های روانی دانش‌آموزان تحت حمایت استان تهران با تأکید بر محصلین تحت پوشش از دوره دوم ابتدایی تا دوره دوم متوسطه می‌باشد.
روش‌شناسی: در پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر اثربخشی خدمات فرهنگی تربیتی از طریق مطالعه تحقیقات پیشین و تشکیل جلسه با خبرگان و صاحب‌نظران شناسایی شدند و نهایتاً از طریق پرسشنامه و توزیع آن بین نمونه مورد نظر، میزان رضایتمندی مخاطبان از خدمات ارائه‌شده، مشخص گردید. از نظر گردآوری، داده‌ها جزء پژوهش‌های ترکیبی (کمی/ یکفی) است. در بخش کمی پژوهش از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. در بخش کیفی پژوهش، به منظور حصول اطمینان از روایی تحقیق، از روش اعتبار صوری، اعتبار محتوایی و نظر متخصصان استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در میان خدمات ارائه‌شده به محصلین تحت پوشش، خدمات مشاوره بالاترین میانگین رتبه را به خود اختصاص داده است و خدمات آموزشی و برگزاری کانون‌های فرهنگی و تربیتی در اولویت دوم و خدمات اردویی و خدمات تحصیلی در اولویت‌های سوم و چهارم قرار دارند.
نتیجه‌گیری: بر اساس آسیب‌های شناسایی‌شده منبعث از پیمایش انجام‌شده، مهم‌ترین اقدام کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران می‌بایست شناسایی دقیق نیازهای واقعی و اولویت‌های مددجویان تحت پوشش باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of Cultural and Educational Services of the Relief Foundation Against Psychological Injuries of Students Under the Support of Tehran Province (Subject of Study: Students from the Second Year of Elementary School to the Second Year of High School)

چکیده [English]

Introduction: Currently, one of the activities of the Imam Khomeini Relief Foundation is providing cultural and educational services to the students under support. One of the mechanisms that can check and evaluate the efficiency and effectiveness of these services is the continuous awareness of the impact of the actions and activities carried out and the measurement of the achievement of the goals and strategies of the Imam Khomeini Relief Foundation in this field. Is. Based on this, the purpose of this research is to measure the effectiveness of the cultural and educational services of the relief foundation against psychological injuries of students under the support of Tehran province, with an emphasis on the students covered from the second period of elementary school to the second period. It is secondary.
Methodology: In the current research, the factors affecting the effectiveness of educational cultural services were identified through the study of previous researches and meeting with experts and experts, and finally, through the questionnaire and its distribution among the target sample, the level of satisfaction was determined. The audience was determined from the services provided. In terms of data collection, it is part of mixed research (quantitative/qualitative). A descriptive survey method has been used in the quantitative part of the research. In the qualitative part of the research, in order to ensure the validity of the research, face validity, content validity and experts’ opinions were used.
Findings: The results of the research show that among the services provided to the covered students, counseling services have the highest average rating, and educational services and holding cultural and educational centers are in the second priority, and camp services and services Education is the third and fourth priority.
Conclusion: Based on the identified injuries resulting from the survey, the most important action of the Imam Khomeini Relief Foundation of Tehran Province should be to accurately identify the real needs and priorities of the covered clients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Educational Cultural Services
  • Imam Khomeini Relief Foundation
  • Psychological Injuries